ÚVOD / AUTOBUSOVÁ DOPRAVA / PRAVIDELNÁ LINKOVÁ DOPRAVA / TARIF MAD A PAD

TARIF MAD A PAD

Tarif MAD

Tarif PAD

 

TARIF MAD

Dle §18 písm. b) zákona č. 111/94 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "Silniční zákon) vyhlašuje dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. s platností od 1. 1. 2017 tento

Tarif pro přepravu osob na linkách městské hromadné dopravy,

které provozuje. 


1. Všeobecné podmínky

Základní podmínky přepravy pro městskou hromadnou dopravu jsou upraveny Výměrem MF ČR v platném znění, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

 

2. Bezplatná přeprava

Bezplatně se přepravují:

děti do 6 let

držitelé průkazu ZTP/ZTPP včetně vodícího psa

důchodci nad 70 let věku při odbavení na nepřenosnou čipovou kartu

 

3. Druhy jízdného

Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka:

občanské plné - pro cestující ve věku nad 15 let

občanské přestupní - pro cestující ve věku nad 15 let

občanské zlevněné - pro cestující ve věku od 6 do 15 let

Časové jízdenky jen v elektronické formě na čipových kartách:

občanská měsíční - pro cestující ve věku nad 15 let

občanská čtvrtletní - pro cestující ve věku nad 15 let

občanská roční - pro cestující ve věku nad 15 let

zlevněná I měsíční - pro cestující ve věku od 6 do 15 let
                                  - pro žáky základních, středních a vysokých škol

zlevněná I čtvrtletní - pro cestující ve věku od 6 do 15 let
                                  - pro žáky základních, středních a vysokých škol

zlevněná II měsíční - pro důchodce ve věku do 70 let

zlevněná II čtvrtletní - pro důchodce ve věku do 70 let


4. Platnost jízdenek

Občanská plná a zlevněná jízdenka pro jednotlivou jízdu platí pouze pro 1 jízdu bez přestupu. Občanská přestupní jízdenka platí z kterékoliv zastávky v síti MHD u linek PAD i MHD s oprávněním využití k další návazné jízdě jakýmkoliv dalším spojem MHD, nebo spojem PAD v rámci obvodu MHD Uherské Hradiště a to do 45 minut od okamžiku jejího pořízení.

Časové jízdenky jsou jen v elektronické formě na čipových kartách.

Časové jízdenky platí po celé období, pro které byly vydány, tzn.:

měsíční jízdenky platí od prvního do posledního dne kalendářního měsíce včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu

čtvrtletní časová jízdenka platí od prvního do posledního dne kalendářního čtvrtletí včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu

roční časová jízdenka platí od prvního do posledního dne kalendářního roku včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu.

Počet jízd na časovou jízdenku není omezen.

Nárok na zlevněnou časovou jízdenku typu I se dokládá žákovským průkazem nebo průkazem ISIC.


5. Stanovení jízdného

Výše jízdného pro jednotlivé druhy jízdenek je uvedena v Ceníku MHD Uherské Hradiště.

V ceně jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

U spojů MHD, které jsou v jízdním řádu uvedeny s poznámkou o návaznosti na další spoj bez přestupu, platí jízdenka z prvního spoje i pro uvedený spoj následující.


6. Přeprava zavazadel

Zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg se přepravují bezplatně.

Zavazadla, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg, se nepřepravují vůbec.

 

7. Platnost jízdenek MHD na linkách PAD

Na všech linkách PAD provozovaných dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. vyjma linek 800500, 800700 a 820902 platí při přepravě v obvodu MHD Uherské Hradiště tarif MHD a uznávají se časové jízdenky MHD.

 

V Uherském Hradišti dne 1. 1. 2017

dopravce: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.


 

 

 

Tarif PAD

Dle §18 písm. b) zákona č. 111/94 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "Silniční zákon) vyhlašuje dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. s platností od 1. 1. 2017 tento

Tarif pro přepravu osob na linkách pravidelné autobusové dopravy

(dále jen "PAD"), které provozuje.

 

1. Všeobecné podmínky

Základní podmínky přepravy jsou upraveny v Určených podmínkách pro veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu (dále jen "Určené podmínky") stanovených Výměrem MF ČR v platném znění, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.


2. Druhy jízdného

Jízdenky pro jednotlivou jízdu:

občanské (obyčejné) plné - pro cestující ve věku nad 15 let

zlevněné jízdné 1 - pro děti ve věku od 6 do 15 let, pes,

                                    - rodiče k návštěvě dětí v ústavech

zlevněné jízdné 2 - ZTP, ZTP-P

zlevněné jízdné 3 - žákovské jízdné pro žáky škol ve věku do 15 let

zlevněné jízdné 4 - žákovské a studentské jízdné pro žáky a studenty škol ve věku od 15 do 26 let


3. Platnost jízdenek

Platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu stanovují Určené podmínky.


4. Stanovení jízdného

Jízdné u jízdenek pro jednotlivou jízdu se stanovuje dle Určených podmínek.

Výše jízdného dle tarifních vzdáleností pro jednotlivé druhy jízdenek a cena místenky jsou uvedeny

v příloze, a to v 

ceníku č. 1 – ceník jízdného pravidelné autobusové dopravy,

ceníku č. 3 – ceník jízdného pro linky 800500 a 820902,

ceníku č. 3 – ceník jízdného pro linky 800290, 800291, 800292, 800293,

ceníku č. 4 – slevy při použití čipových karet

V ceně jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.


5. Druhy zavazadel a dovozné za zavazadla

Velikost a druh zavazadel, za které se neplatí dovozné, stanovují Určené podmínky.

Ostatní zavazadla s váhou nad 25 kg, či přesahující rozměr 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce o délce nad 150 cm nebo průměru nad 10 cm, nebo zavazadla tvaru desky přesahující rozměr 80 x 100 cm a současně jejich celková hmotnost nepřesahuje 50 kg se přepravují za cenu dovozného podle tarifní vzdálenosti.

Ceník dovozného je uveden v příloze v ceníku č.1 a v ceníku č. 3

Zavazadla, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg, se nepřepravují.


6. Průkazy k uplatnění žákovských a studentských slev

Vzor průkazu k časovým jízdenkám dle Určených podmínek je uveden v příloze.

Počet průkazů jednoho cestujícího není omezen.

Průkaz pro žáky a studenty škol ve věku od 15 do 26 let - má omezenu dobu platnosti na 1 školní rok, vždy do 30.6.

Průkaz pro žáky škol ve věku od 6 do 15 let - platí 4 roky, maximálně však do dne dovršení věku 15 let.


7. Ověření průkazu k uplatnění žákovských a studentských slev

Ověřování žákovských a studentských průkazů provádí předprodejní kanceláře na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti a na dopravním terminálu v Uherském Brodě dle podmínek stanovených v Metodickém pokynu Ministerstva dopravy.


8. Akviziční slevy

a) na linkách místní dopravy v Uherském Brodě 800290, 800291, 800292, 800293 se použije akviziční sleva.
Jízdné na těchto linkách se stanovuje dle ceníku č. 3.
Důchodci nad 70 let věku jsou přepravováni za zlevněné jízdné 1 na základě čipové karty vystavené za tímto účelem.

b) na linkách PAD 800090, 800511 a 800521 se pro výpočet jízdného pro jednotlivou jízdu ze zastávky Uherské Hradiště, aut.nádr. do zastávky Mistřice, rozc. 1.0 a zpět stanovuje tarifní vzdálenost 7 km.

c) na příměstské lince 800711 se pro výpočet občanského jízdného ze zastávky Uherský Brod, dopravní terminál do zastávky Zlín, aut.nádr. a zpět stanovuje tarifní vzdálenost 30 km.


9. Zlevněné žákovské a studentské jízdné v kombinaci MHD/PAD 

Pro uplatnění žákovských a studentských slev PAD platí v rámci obvodu MHD zásada, že tento typ jízdného lze využít jen, pokud je nástupní nebo výstupní zastávka mimo obvod MHD. Jsou-li obě zastávky v obvodu působnosti MHD, žákovská sleva PAD pro jízdy uvnitř obvodu MHD neplatí.


10. Integrace tarifů PAD a MHD 

Na všech linkách PAD s výjimkou dálkových linek 800500, 800700, 820902 se stanovuje jízdné pro jednotlivou jízdu mezi zastávkami v obvodu MHD Uherské Hradiště bez ohledu na tarifní vzdálenost ve výši tarifu MHD. Tarif MHD platí uvnitř obvodu MHD i pro všechny další druhy jízdného.

Na všech linkách PAD vyjma linek 800500, 800700 a 820902 platí při přepravě v obvodu MHD Uherské Hradiště časové jízdenky MHD včetně bezplatné přepravy důchodců nad 70 let věku odbavených na čipovou kartu - Průkaz seniora. Při kombinaci časového jízdného MHD s jízdným PAD v obvodu MHD, se stanoví jízdné PAD jen po hranici obvodu MHD . Obvod MHD je dán jízdním řádem, v podstatě se jedná vždy o zastávky, které mají v názvu města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.


11. Zajížďky nezapočítávané do ceny jízdného pro jednotlivou jízdu 

linka 800010
- u všech spojů vedených přes Kostelany nad Moravou se o tuto zajížďku v obou směrech cena jízdného nezvyšuje
- u všech spojů vedených přes Tučapy se o tuto zajížďku v obou směrech cena jízdného nezvyšuje

linka 800020
- u všech spojů vedených přes Hostějov se o tuto zajížďku v obou směrech cena jízdného nezvyšuje

linka 800090
- u spojů 18 a 41 vedených přes Částkov, střed se o tuto zajížďku cena jízdného nezvyšuje

linka 800711
- u všech spojů vedených přes Dobrkovice, náves se cena jízdného o tuto zajížďku nezvyšuje


V Uherském Hradišti dne 1. 1. 2017

Dopravce: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

KONTAKTY
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Informace a předprodej jízdenek
Tel: +420 572 524 423

Vladimír Oswald, Ing.
vedoucí autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 410
Fax: +420 572 524 419


PROVOZ UH. HRADIŠTĚ

Mgr. Tomáš Zůbek
vedoucí divize autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 420
Fax: +420 572 524 429

David Stalčík, Bc.
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 491

Karel Polášek
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 492

Zdeněk Šnajdar
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 421
Fax: +420 572 524 492

 

PROVOZ UH. BROD

Milan Doruška, Ing.
vedoucí divize autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 610
Fax: +420 572 524 619

Jaroslav Bachurek
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 612
Fax: +420 572 524 692

Jarmila Válková
dispečer autobusové dopravy
Tel: +420 572 524 611
Fax: +420 572 524 691

 

 

Získat aplikaci Adobe Flash Player