Smluvní přepravní podmínky Zlínského kraje

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU OSOBNÍ DOPRAVU VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO LINKOVOU DOPRAVU

 Cestující se uzavřením přepravní smlouvy v linkové dopravě – dále též LD zavazuje dodržovat podmínky Přepravního řádu, SPP a Tarifu ZK, které jsou pro přepravu a odbavení cestujícího použity pouze v případech, kdy jsou nástupní a zároveň cílová zastávka cestujícího zařazeny v systému veřejné dopravy v objednávce ZK.

Při použití přepravy v rámci systému městské hromadné dopravy platí v některých případech rovněž smluvní přepravní podmínky a tarify vyhlášené dotčenými dopravci. Přehled dopravců zapojených v systému Tarifu ZK je uveden v Příloze 1 těchto SPP. V případech, že nástupní zastávka cestujícího je v ZK a cílová zastávka je mimo ZK a rovněž opačně, jsou u zapojených (dotčených) dopravců rozhodující tyto přepravní podmínky.

 

PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH V LD

VZNIK A PLNĚNÍ PŘEPRAVNÍ SMLOUVY O PŘEPRAVĚ OSOB

Přepravní smlouva o přepravě osob je uzavřena a dochází k jejímu plnění, pokud cestující využije své právo k přepravě z platného jízdního dokladu tím, že nastoupí do autobusu linkové dopravy, ve kterém platí jízdní doklady TZK.

Přepravní smlouva je též uzavřena, pokud cestující nastoupí do autobusu linkové dopravy bez platného jízdního dokladu a jízdné zaplatí u pověřeného zaměstnance DOPRAVCE bezodkladně dle SPP.

Uzavřením přepravní smlouvy nebo zaplacením jízdního dokladu nebo dokladu o zaplacení ceny vyjadřuje cestující souhlas s přepravními podmínkami vyhlášenými v SPP, tarifními podmínkami vyhlášenými v TZK nebo zveřejněnými ve vyhlášce PTV.

Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vznikne mezi DOPRAVCEM a cestujícím závazkový právní vztah, jehož obsahem je:

 • závazek DOPRAVCE přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice řádně a včas autobusovými spoji linkové dopravy zveřejněnými v platném jízdním řádu za podmínek vyhlášených v SPP,
 • závazek cestujícího zaplatit za přepravu cenu dle tarifu-TZK nebo cenu vyhlášenou ve vyhlášce PTV a dodržovat přepravní podmínky vyhlášené v SPP.

Přepravní smlouvu může samostatně uzavřít jen osoba ve věku 6 let a více.

Přepravní smlouva je ze strany DOPRAVCE splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy nebo provedením přepravy v jiném než smluveném rozsahu nebo v případě oprávněného vyloučení cestujícího z přepravy pověřeným zaměstnancem DOPRAVCE.

Práva cestujících plynoucí z neplnění přepravní smlouvy ze strany DOPRAVCE jsou uvedena v těchto SPP.

 

JÍZDNÍ DOKLAD, DOKLAD O ZAPLACENÍ CENY, PRŮKAZ NA SLEVU V LD

Jízdním dokladem cestující prokazuje uzavření přepravní smlouvy po celou dobu jejího plnění a práva z ní plynoucí.

Jízdním dokladem (dále též jízdenka) se rozumí zejména:

 • jízdenka pro jednotlivou jízdu nepřestupná nebo s omezeným přestupem,
 • časová jízdenka (dle Tarifu ZK),
 • jízdenka na bezkontaktní čipové kartě DOPRAVCE,
 • průkaz opravňující cestujícího k přepravě.

Doklad (doklady) o zaplacení ceny předkládá cestující ve vyhlášených spojích DOPRAVCE spolu s jízdenkou.

Dokladem o zaplacení ceny se rozumí též:

 • servisní poplatek,
 • doklady pro přepravu psů nebo zavazadel.

Jízdenky a doklady o zaplacení ceny mohou mít papírovou tištěnou formu nebo být nahrány na bezkontaktní čipové kartě DOPRAVCE. Varianty jízdného definuje Tarif ZK.

Jízdenky a doklady o zaplacení ceny je cestující povinen předat pověřenému zaměstnanci DOPRAVCE ke kontrole, umožnit kontrolu čitelně zobrazené jízdenky a dokladu o zaplacení ceny bezprostředně po každé výzvě, před nástupem do vozidla nebo kdykoliv v době plnění přepravní smlouvy, a to i opakovaně.

Průkaz na slevu je cestující povinen předat ke kontrole a umožnit případnou elektronickou kontrolu na čtecím zařízení DOPRAVCE:

 • pověřenému zaměstnanci DOPRAVCE spolu s jízdenkou před nástupem do vozidla nebo v době plnění přepravní smlouvy,
 • kdykoliv na výzvu pověřeného zaměstnance DOPRAVCE nebo

Průkazem na slevu se rozumí průkaz opravňující držitele k zakoupení příslušného druhu jízdného dle Cenového výměru.

Pokud musí být průkaz na slevu opatřen fotografií, musí tato fotografie zobrazovat současnou podobu držitele průkazu.

Je-li jízdenka, doklad o zaplacení ceny nebo průkaz na slevu v pouzdře, musí být zřetelně čitelné všechny údaje. Na žádost pověřené osoby je cestující povinen doklad z pouzdra vyjmout.

Jízdenka, doklad o zaplacení ceny nebo průkaz na slevu jsou neplatné, pokud na ně bylo uplatněno právo z přepravní smlouvy:

 • cestující nedodržel podmínky stanovené pro jejich použití nebo předložení ke kontrole, předepsané údaje či části dokladu chybí nebo neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny či upraveny,
 • doklad je poškozen tak, že nejsou čitelné rozhodné údaje potřebné k ověření jeho platnosti a správnosti použití,
 • uplynula doba platnosti dokladu, vyjma případů uvedených v TARIFU ZK,
 • byl-li doklad ke kontrole předložen před začátkem jeho platnosti,
 • u dokladů dle těchto SPP se nejedná o originál.

Neplatné doklady pověřený zaměstnanec DOPRAVCE neuzná a cestující zaplatí (doplatí) jízdné, na které prokáže nárok a přirážku dle SPP.

Pověřený zaměstnanec DOPRAVCE odebere neplatné doklady, které byly vystaveny nebo ověřeny DOPRAVCEM, vyjma dokladů dle SPP, a na základě metodického pokynu Ministerstva dopravy neplatné žákovské průkazy.

Pokud byl odebrán neplatný doklad, je cestující povinen doložit osobní údaje; v případě odmítnutí postupuje zaměstnanec DOPRAVCE dle dalších ustanovení těchto SPP.

Za oprávněně odebrané doklady DOPRAVCE se neposkytují náhrady ani nevystavují jejich duplikáty.

Za ztracené, odcizené, poškozené, nečitelné (např. vybledlé), znečištěné nebo neoprávněně měněné a upravované jízdní doklady, doklady o zaplacení ceny a průkazy na slevu vystavené ve formě papírových dokladů DOPRAVCE se náhrady neposkytují ani nevystavují jejich duplikáty.

Ztracené, odcizené a poškozené jízdní doklady nebo průkazy na slevu vystavené jako aplikace DOPRAVCE na Kartě DOPRAVCE lze zablokovat a požádat o duplikát výhradně u vydavatele karty dle daných podmínek vydavatele.

JÍZDENKA

Cestující má právo zakoupit jízdenku pro zamýšlenou jízdu, za kterou je povinen zaplatit jízdné podle TZK nebo podle podmínek vyhlášených v PTV nebo si vyzvednout bezplatnou jízdenku pro dítě do 6 let, případně zaplatit přepravné podle TZK.

Jízdenka v době své platnosti opravňuje k přepravě v rozsahu na ní uvedeném.

Jízdenka je nepostupitelná, pokud cestující začal uplatňovat své právo k přepravě z ní vyplývající.

Pověřený zaměstnanec DOPRAVCE je oprávněn jízdenku odebrat pro kontrolní účely a v původním rozsahu platnosti vystavit cestujícímu náhradní doklad.

Jízdenku nelze vystavit, pokud je nástupní a cílová zastávka totožná.

PRŮKAZ OPRAVŇUJÍCÍ CESTUJÍCÍHO K PŘEPRAVĚ

Průkaz opravňující cestujícího nebo jeho průvodce k přepravě je jízdní doklad, na základě jehož předložení může cestující uplatnit své právo k přepravě bez zakoupení jízdenky.

Podmínky použití těchto průkazů jako jízdního dokladu jsou stanoveny tarifem TZK.

 

PLACENÍ JÍZDNÉHO, PŘEPRAVNÉHO, PŘÍPLATKŮ

Možnosti způsobů plateb

Jízdné a přepravné se platí na spojích linkové dopravy přímo v autobusech formou platby v hotovosti nebo bezhotovostně čipovou bezkontaktní kartou dopravce.

Na kontaktním místě dopravce (určená místa pro styk s veřejností) je možno uskutečnit platbu toliko u předprodeje časových jízdenek nebo pro jednotlivé jízdy s rezervací místenkou.

Platba bankovní platební kartou ve spojích linkové dopravy není možná – pokud není u DOPRAVCE vyhlášeno jinak.

Cestující je povinen při hotovostní platbě zaplatit jízdné platnými mincemi nebo platnými bankovkami v přiměřené výši odpovídající ceně placených dokladů. Za přiměřený obnos se považuje hodnota až do čtyřnásobku výše jízdného, přičemž dopravce není povinen vždy hotovost v takové výši přijmout.

Každou jinou, nežli hotovostní platbu v Kč je cestující povinen nahlásit předem.

Při převzetí zaplacené jízdenky nebo dokladu o zaplacení je cestující povinen se přesvědčit, zda mu byl vydán podle jeho požadavku a zda mu byl vrácen správný finanční obnos; na pozdější uplatnění práva z přepravní smlouvy či reklamace nebude brán zřetel.

Nesouhlasí-li vydaný doklad s požadovanými nebo objednanými údaji, je cestující oprávněn ho odmítnout a požadovat vydání správného dokladu.

Pokud se cestující nedostaví k úhradě pohledávky, přistoupí DOPRAVCE k jejímu vymáhání v plném rozsahu dle vystaveného potvrzení.

Jakékoliv obchodování s jízdními doklady, odškodněními či dobropisy DOPRAVCE je bez předchozího zmocnění na základě smlouvy s DOPRAVCE zakázáno.

Manipulační přirážka, přirážka k jízdnému, prokázání nároku na slevu a dodatečné prokázání nároku na slevu

Přirážku k jízdnému 1 000 Kč zaplatí každý cestující bez platné jízdenky.

Přirážku k jízdnému 1 000 Kč zaplatí každý cestující k jízdnému nebo doplatku, pokud se nepřihlásí o jejich vystavení.

Přirážka k jízdnému bude snížena na 400,- Kč, pokud ji cestující zaplatí do 14 dnů ode dne vzniku povinnosti uhradit dlužnou částku. Posledním dnem lhůty je první pracovní den po uplynutí 14 dnů ode dne zjištění. Za den úhrady je považován den, kdy byla dlužná částka připsána na účet oprávněného, nebo zaplacena hotově.

Pokud cestující neuhradí dlužnou částku bude přistoupeno k právnímu vymáhání pohledávky, uvedené na potvrzení, a s tím spojených poplatků. DOPRAVCE před přistoupením k právnímu vymáhání pohledávky cestujícího nevyzývají k úhradě dlužné částky.

Dodatečně nelze prokázat nárok na slevu v případě držitelů pro uživatele zvláštního jízdného.

Dokladem osvědčujícím nárok cestujícího na zvláštní jízdné pro cestující od 15 do 18 let je rovněž čipová karta dopravce, jejíž platnost je ukončena dovršením 18 roku.

 

PŘERUŠENÍ JÍZDY

Přerušení jízdy ve spojích linkové dopravy není povoleno.

Za přerušení jízdy se považuje skutečnost, kdy cestující na základě vlastního rozhodnutí vystoupí ze spoje, ke kterému se váže jeho jízdenka, dříve než v cílové stanici.

 

OBSAZENÍ MÍST

Jeden cestující má právo obsadit jedno volné místo k sezení.

Neoprávněně obsazené místo je cestující povinen neprodleně uvolnit cestujícímu, který má právo na jeho obsazení.

 

POVĚŘENÁ OSOBA

Pověřená osoba, pokud není ve stejnokroji dopravce, se při kontrole dodržování přepravní smlouvy cestujícími prokazuje buď Kontrolním průkazem KOVED nebo Kontrolním průkazem ZK.

Vzor kontrolního průkazu obdrží DOPRAVCE od KOVED a ZK.

Pověřená osoba je oprávněna:

 • kontrolovat dodržování přepravní smlouvy cestujícím, zejména platnost jízdních dokladů;
 • ověřovat platnost jízdních dokladů v elektronické formě vizuálně a elektronicky prostřednictvím pomocných kódů a telefonního čísla cestujícího;
 • vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku;
 • vyloučit z přepravy cestujícího, který přes upozornění nedodržuje Přepravní řád, SPP nebo TZK anebo nerespektuje pokyny a příkazy pověřené osoby, který je opilý, znečišťuje vozidlo nebo pokud svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak obtěžuje; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost cestujícího;
 • nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné přepravy cestujících nebo ohrožují zdraví cestujících nebo pokud jejich přepravu SPP TZK neumožňují;
 • sepsat zápis o provedené přepravní kontrole s cestujícím, který nemá platný jízdní doklad a který nezaplatil přirážku za porušování přepravní smlouvy v hotovosti ve vozidle.

 

PŘEPRAVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBUA ORIENTACE

Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace mají právo využívat služeb DOPRAVCE způsobem srovnatelným s ostatními občany za podmínek uvedených v SPP.

Těmito osobami se rozumí každá osoba s trvalým či dočasným fyzickým, mentálním, duševním či smyslovým postižením, jež jí ve spojení s různými překážkami může bránit, aby přepravu využívala plně a efektivně na základě rovnosti s ostatními cestujícími, nebo jejíž pohyb při využívání přepravy je omezen v důsledku věku. Do této kategorie nepatří osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Přeprava osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace, odkázaných na trvalou pomoc nebo trvalý dohled jiné osoby, je možná pouze v doprovodu fyzicky i psychicky zralého a zdatného průvodce, který zvládne sám zajistit veškerou pomoc související s přepravou cestujícího, a který bude s cestujícím přítomen po celou dobu přepravy. Za volbu průvodce je zcela odpovědný cestující.

Cestující na vozíku

K přepravě je cestující povinen dostavit se pouze s vozíkem, který je opatřen funkční brzdou. Brzdou musí být vozík bezpečně zajištěn i při pohybu zvedací plošiny a během vlastní přepravy.

Odpovědnost za používání vozíků zcela nese cestující případně jeho průvodce.

Cestující na vozíku mohou k přepravě ve spojích DOPRAVCE využít po souhlasu řidiče vozidla:

 • přizpůsobené přepravě cestujících na vozíku,
 • umožňující bezpečný nástup, výstup a přepravu.

 

PŘEPRAVA ZVÍŘAT V DOPROVODU CESTUJÍCÍHO V LD

Cestující je zodpovědný za to, že s ním přepravovaná živá zvířata neznečistí ve spoji ostatní cestující a zaměstnance DOPRAVCE, nezpůsobí škodu na majetku cestujících a majetku DOPRAVCE, neohrozí bezpečnost a zdraví osob a nebudou ostatním cestujícím při přepravě na obtíž.

 • Neživá zvířata se nepřepravují.
 • Malá živá zvířata lze přepravovat ve snadno přenosných a zcela uzavíratelných schránách s nepropustným dnem, určených nebo uzpůsobených pro přepravu živých zvířat, pokud je zvíře během celé přepravy v takové schráně zcela uzavřeno. Pro tuto přepravu platí ustanovení o přepravě zavazadel, případně spoluzavazadel v závislosti na velikosti schrány.
 • Mimo zcela uzavřenou schránu lze ze živých zvířat přepravovat ve voze pouze psa, který má nasazen bezpečný náhubek a je držen na vodítku nakrátko; bezpečný náhubek musí mít pes nasazen už při nástupu do spoje. Za takto přepravovaného psa zaplatí cestující přepravné dle TZK. To neplatí, je-li malý pes přepravován v tašce.
 • Vodící psi nevidomého, asistenční psi a služební psi policistů při plnění úkolů podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, smějí být přepravováni ve spoji bez nasazeného náhubku. Přepravu těchto psů nelze odmítnout a nelze je ani z přepravy vyloučit.

Příslušný dopravce může ve svých SPP upřesnit podmínky pro přepravu více psů v jednom vozidle a případně vyloučit přepravu psů na dálkových linkách – vyjma případů dle předchozího odstavce.

 

PORUŠENÍ PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK A VYLOUČENÍ CESTUJÍCÍHO V LD

Za porušení přepravních podmínek se považuje, pokud cestující:

 • nemá zakoupenu jízdenku po nástupu do spoje,
 • nemůže v době plnění přepravní smlouvy předložit platnou jízdenku nebo průkaz na slevu a odmítne nebo nemůže na místě zaplatit jízdné, doplatek jízdného nebo přirážku.

V těchto případech zaplatí přirážku podle SPP.

Výše přirážek k jízdnému se řídí vždy dle SPP příslušného dopravce.

Za porušení přepravních podmínek se považuje, pokud cestující:

 • mluví za jízdy na osobu řídící vozidlo,
 • brání v odjezdu spoje blokováním dveří,
 • brání v použití provozních zařízení DOPRAVCE, plynulému výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
 • odmítne se v době trvání přepravní smlouvy prokázat platným jízdním dokladem,
 • přepravuje spoluzavazadlo nebo psa a pro tyto nepředloží platný jízdní doklad,
 • uvolní neoprávněně obsazené místo jinému cestujícímu až po výzvě oprávněného zaměstnance DOPRAVCE,
 • porušuje běžná společenská pravidla a dobré mravy tím, že se chová hlučně, produkuje hlučně hudbu nebo zpěv, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo je i přes upozornění ostatním spolucestujícím neúnosným způsobem na obtíž,
 • znečišťuje ostatní cestující, zaměstnance DOPRAVCE nebo znečišťuje či poškozuje zařízení DOPRAVCE.

V uvedených případech zaplatí přirážku vždy dle těchto SPP případně s ohledem na odbavení též dle SPP příslušného DOPRAVCE.

V některých případech je cestující podle charakteru porušení přepravních podmínek povinen zaplatit kromě přirážky ještě další náhrady a poplatky, jako například za poškození či zničení zařízení DOPRAVCE atd.

Na každou vybranou přirážku nebo jiný poplatek zaplacený cestujícím vystaví pověřený zaměstnanec DOPRAVCE doklad o zaplacení.

Pokud cestující nemůže nebo odmítne zaplatit přirážku za porušení přepravních podmínek na místě, je povinen se prokázat pověřenému zaměstnanci DOPRAVCE osobními údaji k sepsání potvrzení o pohledávce DOPRAVCE vůči cestujícímu.

Zastávka, ve které byl cestující oprávněně vyloučen z přepravy, je považována za jeho cílovou zastávku.

Prokázání osobních údajů v případech uvedených v SPP není v rozporu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neboť se nejedná o sběr dat za účelem jejich zpracovávání a shromažďování, ale pouze za účelem zajištění práva.

 

KOUŘENÍ

Kouření a používání elektronických cigaret včetně zahřívaných tabákových výrobků je ve vozidlech zakázáno.

Pokud cestující zákaz poruší, je pověřený zaměstnanec DOPRAVCE oprávněn vybrat od něho přirážku nebo ho vyloučit z přepravy.

Pokud cestující zákaz porušuje i po opakované výzvě pověřeného zaměstnance DOPRAVCE nebo pokud zákaz kouření poruší osoba, která nemá uzavřenou přepravní smlouvu, DOPRAVCE jsou oprávněny požádat obecní policii nebo Policii České republiky o zákrok směřující k dodržení zákazu.

ZTRACENÉ VĚCI V LD

Pokud cestující ztratil nebo opustil věc ve spoji DOPRAVCE oznámí toto zaměstnanci DOPRAVCE, telefonicky nebo osobně též v informační kanceláři DOPRAVCE.

Ztracené věci, které si cestující nevyzvedl, budou nejpozději do jednoho měsíce předány místně příslušnému obecnímu úřadu nebo městskému úřadu nebo magistrátu.

 

ZAVAZADLA V LD

Pro přepravu ručních zavazadel, spoluzavazadel a cestovních zavazadel ve vozidlech linkové (autobusové) dopravy platí níže uvedená ustanovení:

Cestující může vzít s sebou k přepravě zavazadla, která vzhledem k jejich rozměru, délce nebo hmotnosti lze rychle a bez obtíží naložit a umístit ve vozidle nebo v prostoru pro zavazadla, a to za předpokladu, že neohrožují bezpečnost přepravy, nejsou ostatním cestujícím na obtíž a nejedná se o věci vyloučené z přepravy. Pověřená osoba určí, zda zavazadlo cestujícího bude přepravováno společně s ním a pod jeho dohledem jako ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo. Spoje, na kterých je přeprava zavazadel omezena, jsou označeny v jízdních řádech.

Cestující může bezplatně přepravovat následující ruční zavazadla:

 • snadno přenosné věci, které lze umístit ve vozidle na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího nebo podle potřeby držet na klíně,
 • zavazadla do rozměru 20 x 30 x 50 cm,
 • zavazadla tyčovitého tvaru do délky 150 cm a do průměru 10 cm,
 • zvířata ve schráně s nepropustným dnem do rozměrů 20 x 30 x 50 cm,
 • nákupní tašky na kolečkách,
 • dětské kočárky s dítětem (pro přepravu dětských kočárků bez dítěte platí ustanovení o přepravě spoluzavazadel), krosna na dítě s dítětem, klokanka – nosítko na dítě s dítětem (pro přepravu krosny na dítě nebo klokanky – nosítka na dítě bez dítěte platí ustanovení o přepravě spoluzavazadel, překračuje-li alespoň jeden z rozměrů rozměry zavazadla),
 • vozíky pro invalidy držitelů průkazů ZTP a ZTP/P.

Všechna zavazadla, která překračují výše uvedené rozměry nebo neodpovídají definici ručního zavazadla, se řídí podmínkami pro přepravu spoluzavazadel.

Jako spoluzavazadlo lze přepravovat věci, které svými rozměry přesahují rozměry ručního zavazadla, ale nepřesahují následující rozměry: 300 cm délka a průměr 20 cm u válce, 80 x 100 cm u desky.

Přeprava věcí, které svými rozměry přesáhnou jeden nebo více rozměrů spoluzavazadla se v rámci linkové dopravy neprovádí.

Cestující může vzít do vozidla k přepravě dětský kočárek s dítětem nebo dětský kočárek, jestliže to technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy dovolují a není-li přeprava dětských kočárků s dítětem nebo dětských kočárků pro konkrétní spoj vyloučena.

Cestující s dětským kočárkem s dítětem může do vozidla nastoupit pouze se souhlasem řidiče a vystoupit s vědomím řidiče dveřmi, které jsou příslušně označeny nebo určeny řidičem. Cestující musí umístit dětský kočárek s dítětem na místě k tomu ve vozidle určeném a zajistit je proti samovolnému pohybu a mít pod dohledem po celou dobu přepravy.

Cestující je povinen za přepravu spoluzavazadel zaplatit přepravné stanovené Tarifem ZK (TZK). Doklad o zaplacení přepravného/poplatku za přepravu spoluzavazadla platí jen do cílové zastávky cestujícího uvedené na jízdence.

Při přepravě osob nelze přepravovat nebezpečné věci s výjimkou přenosné ocelové láhve s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nádoby s naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l a elektrického akumulátoru zajištěného proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory s tím, že ve vozidle lze přepravovat pouze jednu z těchto nebezpečných věcí. Cestující je povinen před nástupem do vozidla ohlásit přepravu této nebezpečné věci řidiči (pověřené osobě) a umístit ji ve vozidle podle jejích pokynů.

Přeprava jízdních kol jako spoluzavazadel je prováděna pouze v upravených vozidlech autobusových dopravců. Zařazení takového vozidla autobusové dopravy je vyhlášeno jízdním řádem (dopravcem). Za přepravu je vybírán poplatek za přepravu spoluzavazadla – jízdního kola stanovený dopravcem, který službu zajišťuje, a to zvlášť za každého dopravce a použitý spoj.

Přeprava cestovních zavazadel není prováděna.

Pro přepravu schrán se zvířaty ve vozidle, nesplňuje-li schrána podmínky pro přepravu ručního zavazadla, platí ustanovení o přepravě spoluzavazadla.

 

STÍŽNOSTI A PODNĚTY V LD

Případné stížnosti na přepravu cestujících, živých zvířat a zavazadel má cestující právo podat elektronicky prostřednictvím kontaktu uvedeného na webových stránkách Zlínského kraje a www.koved.cz

Stížnosti mohou být podány v jazyce českém, slovenském, anglickém, německém a ruském.

Stížnosti vyřídí příslušný orgán do jednoho měsíce, v odůvodněných případech do tří měsíců, o výsledku šetření bude stěžovatel písemně informován zasláním vyrozumění na uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu.

Podněty týkající se osobní přepravy DOPRAVCE lze uplatnit elektronicky prostřednictvím formuláře na webových stránkách dopravce nebo též písemně. Na podněty není povinen DOPRAVCE písemně reagovat.

 

DALŠÍ PRÁVA Z PŘEPRAVNÍ SMLOUVY V LD

U dálkových linkových spojů mají cestující nárok na odškodnění dle Nařízení EU 181/2011 v případě smrti nebo zranění jakož i při ztrátě či poškození zavazadel v důsledku nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým provozem. Podmínky a výše odškodnění podléhají vnitrostátním předpisům v platném znění. V Nařízení EU 181/2011 jsou stanoveny minimální částky. Odškodnění není poskytnuto automaticky, nýbrž je nutno jej v daném případě uplatnit u vnitrostátních soudů. Nad to musí dopravce po nehodě poskytnout cestujícím dálkové linkové dopravy přiměřenou pomoc, pokud jde o okamžité praktické potřeby. Tato pomoc zahrnuje v případě potřeby ubytování, stravu, oblečení, přepravu a poskytnutí první pomoci.

Nárok na vrácení jízdného a dovozného nevzniká:

 • při vyloučení z přepravy,
 • při odebrání jízdenek a dokladů neplatných dle SPP.