Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

Dle § 18 odst. b) zákona č. 111/94 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "zákon o silniční dopravě") vydává dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. s platností od 1. 1. 2017 tyto Smluvní přepravní podmínky pro přepravu osob na linkách pravidelné autobusové dopravy a městské autobusové dopravy, které provozuje. 

 

1) PRODEJ JÍZDENEK

a) jízdenky pro jednotlivou jízdu se prodávají u řidiče při nástupu do autobusu
b) místenky s jízdenkou se prodávají v předprodejních kancelářích na autobusových nádražích v Uherském Hradišti a Uherském Brodě a ve všech místenkových kancelářích systému AMS. Nejdříve je možné místenku s jízdenkou zakoupit 30 kalendářních dnů přede dnem přepravy u vnitrostátních linek, nejpozději 30 minut před odjezdem spoje.
c) časové jízdenky na městskou autobusovou dopravu v elektronické formě na čipových kartách se prodávají v předprodejní kanceláři na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti. Měsíční jízdenku je možné zakoupit nejdříve 15 dnů před začátkem její platnosti a nejpozději 15. den platnosti jízdenky. Roční a čtvrtletní jízdenku je možné zakoupit nejdříve 15 dnů před začátkem její platnosti a nejpozději 30. den platnosti jízdenky.
 

2) VRACENÍ JÍZDENEK

Místenku s jízdenkou je možné vrátit v předprodejních kancelářích na autobusových nádražích v Uherském Hradišti a Uherském Brodě a ve všech místenkových kancelářích systému AMS nejpozději 30 minut před odjezdem spoje.
Nevyužité časové jízdenky je možné vrátit v předprodejních kancelářích na autobusových nádražích v Uherském Hradišti a Uherském Brodě kdykoliv před započetím jejich platnosti.
Částečně nevyužité časové jízdenky pro městskou autobusovou dopravu se nevrací.
 

3) PŘEPRAVA ZVÍŘAT

Ve vozidle může být přepravováno jedno nebo více zvířat pouze jedním a tím samým cestujícím. Přeprava zvířat více cestujícími je možná za podmínek dodržení bezpečnosti a zdraví přepravovaných osob a  jejich klidné a nerušené přepravy. To neplatí v případě přepravy vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu a pro malá zvířata přepravovaná v přepravní tašce pod dohledem cestujícího.
Podrobnosti v jízdních řádech jednotlivých linek.
Nad rámec tohoto ustanovení se lze v jednotlivých případech odchýlit za podmínek dodržení bezpečnosti a zdraví přepravovaných osob a jejich klidné a nerušné přepravy.
 

4) VRACENÍ JÍZDNÉHO

Při vrácení jízdenek pro jednotlivou jízdu bude cestujícímu vráceno jízdné dle čl. 4 Určených podmínek pro veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu stanovené ve Výměru MF ČR v platném znění.
Při vrácení nevyužité časové jízdenky bude cestujícímu vráceno jízdné snížené o náklady spojené s vydáním a vrácením jízdenky ve výši 10 % ceny jízdného minimálně 10,- Kč, maximálně 20,- Kč, přičemž částka nákladů se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 

5) PŘIRÁŽKY K JÍZDNÉMU

Dle § 18a odst. 3 zákona o silniční dopravě stanovujeme výši přirážky k jízdnému nebo dovoznému takto:
a) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem (§18a odst. 2 písm. b) zákona o silniční dopravě) :
aa) cestující s jízdním dokladem pro jednotlivou jízdu:
u spojů se vzdáleností výchozí a cílové zastávky do 100 km včetně činí výše přirážky 300,- Kč
u spojů se vzdáleností výchozí a cílové zastávky od 101 km včetně činí výše přirážky 500,- Kč
ab) cestující s jízdním dokladem pro časové období :
za zneužití časové jízdenky (u dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště pouze na nepřenosné čipové kartě) činí výše přirážky 900,- Kč. Za zneužití se považuje jízda s využitím slevy na nepřenosnou čipovou kartu jinou osobou, nežli pro kterou byla karta vystavena. Za zneužití se rovněž považuje použití nepřenosné čipové karty k neplatnému žákovskému průkazu.
při ostatních méně závažných závadách (nepřenosná časová jízdenka bez průkazu, apod.) činí výše přirážky 300,- Kč
b) neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného, činí výše přirážky 50,- Kč
c) v případě nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo znečištění vozidla nebo rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících (§ 18a odst. 2 písm. e) zákona o silniční dopravě) činí výše přirážky 300,- Kč
d) v odůvodněných výjimečných případech může být výše přirážky mimořádně snížena
e) kontrolním odznakem ve smyslu § 18a odst. 1 zákona o silniční dopravě se rozumí odznak kruhového tvaru o poloměru 4,3 cm s vyobrazením autobusu, praporu České republiky, nápisem modré barvy "KONTROLA" a nápisem žluté (zlaté) barvy "VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA ČESKÁ REPUBLIKA".
 

6) BEZPEČNÁ PŘEPRAVA

Cestující na kolečkových bruslích se považuje za překážku bezpečné přepravy.
 

7) PŘIMĚŘENOST HOTOVOSTNÍ PLATBY

Cestující je povinen při hotovostní platbě v autobusu zaplatit jízdné platnými mincemi v přiměřené výši nebo platnými bankovkami odpovídající ceně placených dokladů.
 
Uherské Hradiště 1. 1. 2017 ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.