Tarif PAD + MAD

TARIF MAD

Dle §18 písm. b) zákona č. 111/94 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "Silniční zákon) vyhlašuje dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. s platností od 1. 9. 2018 tento

TARIF PRO PŘEPRAVU OSOB NA LINKÁCH MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

(dále jen "MAD"), které provozuje. 
 
1. Všeobecné podmínky
Základní podmínky přepravy pro městskou hromadnou dopravu jsou upraveny Výměrem MF ČR v platném znění, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
 
2. Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují:
děti do 6 let
držitelé průkazu ZTP / ZTP/P
důchodci nad 70 let věku při odbavení na nepřenosnou čipovou kartu
 
3. Druhy jízdného
Jízdenky pro jednotlivou jízdu a přestupní jízdenka:
 • občanské přestupní - pro cestující ve věku nad 15 let
 • občanské plné - pro cestující ve věku nad 15 let
 • občanské zlevněné - pro cestující ve věku od 6 do 15 let
Časové jízdenky jen v elektronické formě na čipových kartách:
 • zlevněná II čtvrtletní - pro důchodce ve věku do 70 let
 • zlevněná I čtvrtletní - pro cestující ve věku od 6 do 15 let a pro žáky základních a studenty středních a vysokých škol
 • občanská roční - pro cestující ve věku nad 15 let
 • občanská měsíční - pro cestující ve věku nad 15 let
 • občanská čtvrtletní - pro cestující ve věku nad 15 let
 • zlevněná I měsíční - pro cestující ve věku od 6 do 15 let a pro žáky základních a studenty středních a vysokých škol
 • zlevněná II měsíční - pro důchodce ve věku do 70 let
 • seniorská roční bezplatná - pro seniory nad 70 let
 4. Platnost jízdenek
Občanská plná a zlevněná jízdenka pro jednotlivou jízdu platí pouze pro 1 jízdu bez přestupu. Občanská přestupní jízdenka platí z kterékoliv zastávky v síti MHD u linek PAD i MHD s oprávněním využití k další návazné jízdě jakýmkoliv dalším spojem MHD, nebo spojem PAD v rámci obvodu MHD Uherské Hradiště a to do 45 minut od okamžiku jejího pořízení.
Časové jízdenky jsou jen v elektronické formě na čipových kartách.
Časové jízdenky platí po celé období, pro které byly vydány, tzn.:
měsíční jízdenky platí od prvního do posledního dne kalendářního měsíce včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu
čtvrtletní časová jízdenka platí od prvního do posledního dne kalendářního čtvrtletí včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu
roční časová jízdenka platí od prvního do posledního dne kalendářního roku včetně dnů pracovního volna a dnů pracovního klidu
Počet jízd na časovou jízdenku není omezen.
Nárok na zlevněnou časovou jízdenku typu I se dokládá žákovským průkazem nebo průkazem ISIC.
 
5. Stanovení jízdného
Výše jízdného pro jednotlivé druhy jízdenek je uvedena v příloze v ceníku MHD Uherské Hradiště.
V ceně jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
U spojů MHD, které jsou v jízdním řádu uvedeny s poznámkou o návaznosti na další spoj bez přestupu, platí jízdenka z prvního spoje i pro uvedený spoj následující. Tato zásada platí pro všechny spoje linky 805008 i bez poznámky v jízdním řádu mezi zastávkami Tč 15-18.
 
6. Přeprava zavazadel
Zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg a pes se přepravují bezplatně.
Zavazadla, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg, se nepřepravují vůbec.
 
7. Platnost jízdenek MHD na linkách PAD
Na všech linkách PAD provozovaných dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., vyjma linky 800700, platí při přepravě v obvodu MHD Uherské Hradiště tarif MHD a uznávají se časové jízdenky MHD. Zlevněné a bezplatné časové jízdenky platí na linkách PAD jen pro přepravy končící výstupem na zastávce v obvodu MHD.
 
V Uherském Hradišti dne 28. 8. 2018
dopravce: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
 

 

Tarif PAD

Dle §18 písm. b) zákona č. 111/94 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "Silniční zákon) vyhlašuje dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. s platností od 1. 9. 2018 tento

TARIF PRO PŘEPRAVU OSOB NA LINKÁCH PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

(dále jen "PAD"), které provozuje.

1. Všeobecné podmínky
Základní podmínky přepravy jsou upraveny v Určených podmínkách pro veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní dopravu (dále jen "Určené podmínky") stanovených Výměrem MF ČR v platném znění, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.
 
2. Druhy jízdného
Jízdenky pro jednotlivou jízdu:
plné jízdné 1 - pro cestující ve věku nad 18 let
zlevněné jízdné 2 - rodiče k návštěvě dětí v ústavech
zlevněné jízdné 3 - ZTP, ZTP/P
zlevněné jízdné 4 - děti od 6 do 18 let, druhé a další dítě do 6 let bez nároku na bezplatnou přepravu
zlevněné jízdné 5 - studenti ve věku od 18 do 26 let
zlevněné jízdné 6 - senioři nad 65 let
bezplatná přeprava - děti do 6 let, dítě v kočárku, průvodce držitele průkazu ZTP/P
 
3. Platnost jízdenek
Platnost jízdenek pro jednotlivou jízdu stanovují Určené podmínky.
 
4. Stanovení jízdného
Jízdné u jízdenek pro jednotlivou jízdu se stanovuje dle Určených podmínek.
Výše jízdného dle tarifních vzdáleností pro jednotlivé druhy jízdenek a cena místenky jsou uvedeny v příloze, a to v:
ceníku č. 1 – ceník jízdného pravidelné autobusové dopravy,
ceníku č. 3 – ceník jízdného pro linky 800290, 800291, 800292, 800293,
ceníku č. 4 – slevy při použití čipových karet
ceníku č. 6 – ceník jízdného pro linku 000087
V ceně jízdného je zahrnuta daň z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
 
5. Druhy zavazadel a dovozné za zavazadla
Velikost a druh zavazadel, za které se neplatí dovozné, stanovují Určené podmínky.
Ostatní zavazadla s váhou nad 25 kg, či přesahující rozměr 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce o délce nad 150 cm nebo průměru nad 10 cm, nebo zavazadla tvaru desky přesahující rozměr 80 x 100 cm a současně jejich celková hmotnost nepřesahuje 50 kg se přepravují za cenu dovozného podle tarifní vzdálenosti. Za stejnou cenu se přepravuje i pes.
Ceník dovozného je uveden v příloze v ceníku č.1 a v ceníku č. 3
Zavazadla, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg, se nepřepravují.
 
6. Použití dosud vydaných čipových karet pro zlevněné jízdné
Nepřenosné čipové karty pro žáky od 6 do 15 let, dosud podléhající potvrzení školy na žákovském průkazu, lze i bez tohoto potvrzení využívat až do 15 let věku dítěte.
Nepřenosné čipové karty pro studenty od 15 do 26 let, podléhající potvrzení školy na žákovském průkazu lze i bez tohoto potvrzení využívat do dovršení 18 let věku studenta. Dokladem pro uznání je stávající žákovský průkaz, platný průkaz ISIC či osobní doklad (OP, pas). 
Tyto nepřenosné čipové karty lze i po dovršení 18 let věku studenta využívat buď ve spojení se stávajícím školou potvrzeným žákovským průkazem, nebo platným průkazem ISIC.
Nepřenosné čipové karty MHD pro žáky a seniory nad 70 let v Uherském Hradišti a Uherském Brodě se uzvávají pro účely přepravy za zlevněné jízdné i v PAD. Dokladem pro uznání nároku vznikajícího od 65 let věku je průkaz občana EU, OP, pas nebo jiný úředně vydaný osobní doklad.
 
7. Ověření průkazu k uplatnění studentských slev
Ověřování studentských průkazů provádí předprodejní kanceláře na autobusovém nádraží v Uherském Hradišti a na dopravním terminálu v Uherském Brodě dle podmínek stanovených v Metodickém pokynu Ministerstva dopravy.
 
8. Bezplatná přeprava
Bezplatně se přepravují děti do 6 let, dítě v kočárku a průvodce držitele průkazu ZTP/P
 
9. Akviziční slevy
a) na linkách PAD 800090, 800511 a 800521 se pro výpočet jízdného pro jednotlivou jízdu ze zastávky Uherské Hradiště, aut.nádr. do zastávky Mistřice, rozc. 1.0 a zpět stanovuje tarifní vzdálenost 7 km.
b) na příměstské lince 800711 se pro výpočet občanského jízdného ze zastávky Uherský Brod, dopravní terminál do zastávky Zlín, aut.nádr. a zpět stanovuje tarifní vzdálenost 30 km.
 
10. Integrace tarifů PAD a MHD
Na všech linkách PAD, s výjimkou dálkové linky 800700, se stanovuje jízdné pro jednotlivou jízdu mezi zastávkami v obvodu MHD Uherské Hradiště bez ohledu na tarifní vzdálenost ve výši tarifu MHD. Tarif MHD platí uvnitř obvodu MHD i pro všechny další druhy jízdného.
Na všech linkách PAD, vyjma linky 800700, platí při přepravě v obvodu MHD Uherské Hradiště časové jízdenky MHD včetně bezplatné přepravy seniorů nad 70 let věku, odbavených na čipovou kartu - Průkaz seniora MHD. Kombinace časového jízdného MHD / PAD nelze využít u zlevněných jízdenek. Při kombinaci časového jízdného MHD s jízdným PAD v obvodu MHD, se stanoví jízdné PAD jen po hranici obvodu MHD. Obvod MHD je dán jízdním řádem, v podstatě se jedná vždy o zastávky, které mají v názvu města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.
 
11. Zajížďky nezapočítávané do ceny jízdného pro jednotlivou jízdu
linka 800010
- u všech spojů, vedených přes Kostelany nad Moravou, se o tuto zajížďku v obou směrech cena jízdného nezvyšuje
- u všech spojů, vedených přes Tučapy, se o tuto zajížďku v obou směrech cena jízdného nezvyšuje
linka 800020 
- u všech spojů, vedených přes Hostějov, se o tuto zajížďku v obou směrech cena jízdného nezvyšuje
linka 800090
- u spojů 18 a 41, vedených přes Částkov, střed, se o tuto zajížďku cena jízdného nezvyšuje
linka 800700
- u všech spojů, vedených přes Koryčany, náměstí, se cena jízdného o tuto zajížďku nezvyšuje
linka 800711
- u všech spojů, vedených přes Dobrkovice, náves, se cena jízdného o tuto zajížďku nezvyšuje
 
V Uherském Hradišti dne 1. 8. 2018
Dopravce: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.