Tarif Zlínského kraje

TARIF ZLÍNSKÉHO KRAJE

Platný od 15. 12. 2019
 

 1         Úvodní ustanovení

 1. Dopravní systém Zlínského kraje (dále jen „DSZK“) je systém veřejné osobní linkové a železniční dopravy spojující jednotlivé druhy dopravy za účelem sjednocení tarifních a provozních systémů dopravců s cílem zajišťovat účelnou, efektivní a kvalitní obsluhu zejména na území Zlínského kraje.
 2. K Tarifu Zlínského kraje (dále jen TZK), vyhlášenému Zlínským krajem, přistupují dopravci zapojeni do DSZK, tzn. dopravci v závazku veřejné služby Zlínského kraje na základě dohod a smluv se Zlínským krajem. Seznam těchto dopravců, uznávajících TZK, je uveden v čl. 1 odst. 8 tohoto tarifu.
 3. TZK stanovuje výši jízdného a přepravného, druhy jízdních dokladů a způsob jejich použití, tarifní pravidla a další ustanovení.
 4. Tarifní podmínky TZK platí pouze pro přepravy a jízdní doklady uvedené v tomto tarifu.
 5. TZK byl schválen Radou Zlínského kraje dne 9.12.2019
 6. V cenách uváděných v českých korunách (Kč) je zahrnuta snížená sazba DPH, pokud není vysloveně uvedeno jinak.
 7. Seznam zapojených dopravců do DSZK:

Veřejná osobní linková doprava (dále jen „linkoví dopravci“)

 1. KRODOS BUS a.s. – provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní oblasti Kroměříž
 2. ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní oblasti Uherské Hradiště
 3. ARRIVA MORAVA a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozní oblasti Valašské Klobouky
 4. ČSAD Vsetín a.s. - provozující veřejnou osobní linkovou dopravu v provozních oblastech Valašské Meziříčí, Vsetín a Zlín

Veřejná osobní železniční doprava (dále jen „železniční dopravci“)

 1. ARRIVA vlaky s.r.o. - provozující veřejnou železniční dopravu na tratích 280, 281, 282, 283, 300, 330, 340, 341
 2. České dráhy, a.s. - provozující veřejnou železniční dopravu na tratích 280, 281, 300, 303, 305, 323, 330, 331, 340, 341

Pokud není v tomto tarifu uvedeno jinak, platí u výše uvedených dopravců na území Zlínského kraje TZK.

2         Základní pojmy

 1. Jízdné je cena za přepravu osoby (cestujícího)
 2. Dovozné je cena za přepravu spoluzavazadla nebo psa bez schránky, pokud není v TZK uvedeno jinak.
 3. Jízdními doklady uznávanými v rámci TZK jsou:
 4. nepřestupní papírový jízdní doklad (nepřestupní jízdenka) neumožňuje přestup mezi autobusy, z vlaku na autobus ani z autobusu na vlak, v rámci DSZK;
 5. přestupní papírový jízdní doklad (přestupní jízdenka) je jízdní doklad umožňující přestup mezi železničními dopravci, kteří jsou zapojeni do DSZK, dle podmínek stanovených TZK a Smluvními přepravními podmínkami Tarifu Zlínského kraje (dále jen SPP TZK);
 6. papírový časový jízdní doklad (časová jízdenka) je vícedenní jízdní doklad v papírové podobě, dle podmínek stanovených v tomto tarifu. Tato jízdenka je vydávána pouze jako přestupní, tzn. bez potřeby prokazování dalším průkazem či osobním dokladem.
 7. BČK je bezkontaktní čipová karta vzájemně uznávaná u všech linkových dopravců
 8. Elektronická peněženka (dále jen „EP“) je stav tzv. elektronických peněz zaznamenaných do paměti BČK.

3         Tarifní pravidla

 1. Výše jízdného je uvedena v příloze č. 1 tohoto tarifu a stanoví se podle:
 2. tarifní vzdálenosti uvedené v jednicích;
 3. použitého druhu jízdného.
 4. Jsou stanoveny tyto druhy jízdného:
 5. základní (obyčejné) jízdné - jízdné je určeno pro všechny cestující, kteří neprokáží nárok na použití zvláštního jízdného podle podmínek stanovených SPP TZK a TZK.
 6. zvláštní jízdné – zlevněné jízdné pro vyjmenované skupiny cestujících, stanovené v souladu s platným Cenovým výměrem Ministerstva financí ČR. Jízdné je určeno pro cestující, kteří prokáží nárok na jeho použití dle podmínek stanovených SPP TZK a TZK.
 7. Cena základního jízdného je dána součtem základní sazby a příslušného násobku ceny za každý tarifní kilometr (při výpočtu ceny zlevněného jízdného se cena za tarifní kilometry násobí procentuální výší jízdného nárokované slevy). Při platbě v hotovosti je zaokrouhlena na celé Kč dolů. Při platbě BČK je cena zaokrouhlena na desetihaléře – platí ode dne vyhlášení.
 8. Úhrada ceny za jednotlivé jízdný doklady je možná výhradně prostřednictvím hotovostních finančních prostředků, pokud není v TZK uvedeno jinak.
 9. Ve veřejné osobní linkové dopravě lze za jednotlivé jízdný doklady platit také prostřednictvím EP se slevou ze základního jízdného dle ceníku č. 1c, který je uveden v příloze č. 1 TZK – platí ode dne vyhlášení.

4         Veřejná osobní linková doprava

 1. Základní jízdné je cena za přepravu cestujících, u linkových dopravců, kteří neuplatňují nárok na zvláštní jízdné.
 2. Ve veřejné osobní linkové dopravě v DSZK se uznává pouze nepřestupní jízdenka definovaná v čl. 2, odst. 3a TZK.
 3. Základní jízdné, stejně tak jako zvláštní jízdné platí ve vnitrokrajských relacích na území Zlínského kraje a na mezikrajských relacích v objednávce Zlínského kraje. Na mezikrajských relacích v objednávce Zlínského kraje bude TZK platiti po celé délce spoje, pokud není v TZK uvedeno jinak.
 4. Výjimky z TZK pro veřejnou osobní linkovou dopravu jsou uvedeny v příloze č. 2 TZK.
 5. Nárok na základní jízdné mají všichni cestující a tento nárok cestující nemusejí dokládat.
 6. Ze základního jízdného se pro vyjmenované skupiny cestujících poskytují slevy v souladu s platným výměrem Ministerstva financí ČR (zvláštní jízdné).
 7. Jednotlivé jízdní doklady dle tohoto tarifu jsou vydávány na prodejních zařízeních ve vozidlech dopravců dle úsekové vzdálenosti, a to z nástupní do výstupní zastávky. Jízdní doklad se dá vždy zakoupit pouze na daný spoj.

4.1         Základní jízdné

 1. Základní jízdné se prodává v následujících variantách:
 2. Základní jízdné - nepřestupní jízdenka. Toto jízdné opravňuje v době své platnosti k jedné jízdě mezi uvedenými zastávkami nebo na kratší přepravní trase mezi těmito zastávkami.

4.2         Zvláštní jízdné

 1. Zvláštní jízdné je cena regulovaná výměrem Ministerstva financí ČR, která vychází ze základního jízdného dle TZK a je stanovená pro vyjmenované skupiny cestujících.
 2. Pokud cestující nemůže, po vyzvání pověřenou osobou dle SPP TZK v době plnění přepravní smlouvy, prokázat nárok na zvláštní jízdné, doplatí rozdíl do aktuální výše jízdného, na které prokáže nárok z nástupní do výstupní stanice uvedené na jízdence.
 3. K dodatečně předloženým průkazům nebo k jinému dodatečnému prokázání nároku na zvláštní jízdné nebude přihlíženo a cestující se nezbavuje povinnosti uhradit rozdíl ceny jízdného a popř. i přirážky k jízdnému.
 4. Pro dosažení vyššího zvýhodnění nelze zvláštní jízdné sdružovat s žádným jiným jízdným, pokud není u některého druhu zvláštního jízdného výslovně uvedeno jinak.
 5. Nárok na zvláštní jízdné mají:
 6. cestující ve věku od 6 do 18 let (podrobněji v čl. 4.2.1 tohoto tarifu),
 7. žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (podrobněji v čl.4.2.2 tohoto tarifu),
 8. cestující starší 65 let (podrobněji v čl. 4.2.3 tohoto tarifu),
 9. osoby zvlášť těžce postižené na zdraví a jejich průvodci (podrobněji v čl. 4.2.4 tohoto tarifu),
 10. rodiče (soudem stanovení opatrovníci), kteří navštěvují zdravotně postižené děti umístěné v ústavech na území ČR (podrobněji v čl. 4.2.5 tohoto tarifu).
 11. Na bezplatnou přepravu mají nárok:
 12. Děti do dovršeného 6. roku v doprovodu osoby starší 10 let se přepravují bezplatně, oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká
  1. jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího,
  2. bylo-li dítěti na žádost doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení.
 13. Průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes držitele průkazu ZTP/P

Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně, a to včetně kočárku.

Děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 25 % plného (obyčejného) jízdného, uplatněného dopravcem.

4.2.1        Cestující ve věku od 6 do 18 let

Cestující ve věku od 6 let do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují.

Cestující ve věku od 15 let do 18 let prokazují nárok na zlevněné jízdné úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození. Nárok lze prokázat rovněž žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů, který si dopravci navzájem uznávají, nebo studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným.

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

4.2.2        Žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let

Zvláštní jízdné pro žáky a studenty ve věku od 18 do 26 let se přiznává žákům a studentům ve věku od 18 do 26 let

Nárok se prokazuje platným žákovským průkazem obsahujícím náležitosti podle dosavadních právních předpisů. Nárok lze prokázat též platným studentským průkazem ISIC. Dopravce může při odbavení cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným.

Zvláštní jízdné pro žáky a studenty ve věku 18 – 26 let platí do dne, který předchází dni 26. narozenin.

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

4.2.3        Cestující starší 65 let

Zvláštní jízdné pro cestující starší 65 let se přiznává cestujícím starším 65 let.

Nárok na zvláštní jízdné pro cestující starší 65 let se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození.

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

4.2.4        Osoby zvlášť těžce postižené na zdraví a jejich průvodce

Nárok na zvláštní jízdné má průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes držitele průkazu ZTP/P.

Osoba uplatňující nárok na bezplatnou přepravu jako průvodce držitele průkazu ZTP/P nemůže současně uplatňovat nárok na bezplatnou přepravu osoby, jejíž je průvodcem.

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

4.2.5        Rodiče (soudem stanovení opatrovníci), kteří navštěvují zdravotně postižené děti umístěné v ústavech na území ČR

Rodiče mají při jízdách k návštěvě dítěte tělesně, mentálně nebo smyslově postiženého nebo chronicky nemocného, trvale nebo dlouhodobě (déle než 3 měsíce) umístěného v zařízení v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví nebo Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „ústav“) nárok na přepravu za zlevněné jízdné.

Na zlevněné jízdné je nárok z místa pobytu do místa ústavu a zpět do výchozí zastávky, a to směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším.

Nárok na zlevněné jízdné vzniká i tehdy, jede-li s rodiči dítě, k jehož návštěvě se zlevněné jízdné přiznává.

Nárok na zlevněné jízdné se přiznává na podkladě průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno. Neprokáže-li držitel průkazu svoji totožnost pracovníkům dopravce průkazem totožnosti, považuje se průkaz za neplatný. Navštěvují-li dítě oba rodiče, musí mít každý svůj průkaz.

Držitel průkazu je odbaven za zlevněné jízdné při jízdě do ústavu; při jízdě z ústavu jen za podmínky, že je uskutečnění návštěvy v ústavu potvrzeno na průkazu datem, podpisem a razítkem ústavu. Zpáteční jízda musí být nastoupena nejpozději v následující den po uskutečněné návštěvě.

Podrobněji viz aktuálně platný Výměr MF ČR, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

4.3         Dovozné

 1. Bezplatně se přepravují:
 2. zavazadla, která mají rozměry menší než 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce, jehož délka nepřesahuje 150 cm a průměr 10 cm, nebo tvaru desky, jejíž rozměr nepřesahuje 80 x 100 cm nebo jejichž hmotnost nepřesahuje 25 kg,
 3. ruční zavazadla podle jiného právního předpisu[1]
 4. dětské kočárky pro děti, které jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P a invalidní vozíky, držitele průkazů ZTP a ZTP/P,
 5. tašky na kolečkách, které s sebou berou do vozidla držitelé průkazů ZTP a ZTP/P.
 6. Ostatní zavazadla s váhou nad 25 kg, či přesahující rozměr 20 x 30 x 50 cm, nebo zavazadla tvaru válce o délce nad 150 cm nebo průměru nad 10 cm, nebo zavazadla tvaru desky přesahující rozměr 80 x 100 cm a současně jejich celková hmotnost nepřesahuje 50 kg se přepravují za cenu dovozného podle tarifní vzdálenosti. Za stejnou cenu se přepravuje, pes či jízdní kolo. Jízdním kolem se z hlediska přepravy rozumí i koloběžka, popřípadě obdobný dopravní prostředek
 7. Ceník dovozného je uveden v příloze č. 1 TZK v ceníku č. 3a.
 8. Zavazadla, jejichž celková hmotnost přesahuje 50 kg, se nepřepravují.

[1] § 20 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu.

 

Tarifní výjimky – veřejná osobní linková doprava

Závleky

Provozní oblast Uherské Hradiště

linka

název

popis

802177

Jankovice – Otrokovice - Zlín

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Košíky v délce 4 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802181

Uherské Hradiště – Březolupy – Zlámanec - Zlín

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Svárov, Pod Svárovem - Svárov - Svárov, Pod Svárovem nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802185

Uherské Hradiště – Topolná – Otrokovice - Zlín

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Mistřice, rozc. - Mistřice, Javorovec - Mistřice, rozc. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802192

Uherský Brod - Velký Ořechov - Zlín

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Dobrkovice, rozc. 1.0 - Dobrkovice, náves - Drkovice, rozc. 1.0; Velký Ořechov, rest. - Kelníky - Velký Ořechov, rest. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802193

Bojkovice – Šanov - Rokytnice

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Šanov, rozc. 1.0 - Šanov - Šanov, rozc. 1.0 nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802330

Uherský Brod – Lopeník – Březová - Strání,Květná

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Bánov, Obecní úřad - Suchá Loz - Bánov, Obecní úřad nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802335

Uherský Brod - Starý Hrozenkov – Vyškovec - Vápenice

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Bánov, Obecní úřad - Suchá Loz - Bánov, Obecní úřad nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802351

Uherské Hradiště – Veletiny - Uherský Brod

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Popovice, dol. konec - Popovice - Popovice, dol. konec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802352

Uherské Hradiště - Vlčnov

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Popovice, dol. konec - Popovice - Popovice, dol. konec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802355

Uherské Hradiště - Horní Němčí - Boršice u Blatnice

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Slavkov, křiž. - Horní Němčí, točna - Slavkov, křiž. nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802356

Uherské Hradiště - Ostrožská Lhota – Hluk - Uherský Brod

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Kunovice, Na Bělince - Kunovice, Let - Kunovice, Na Bělince nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802360

Uherské Hradiště – Ořechov - Tučapy

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Kostelany n. Moravou (1 km); Tučapy (6 km) nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802361

Uherské Hradiště – Boršice – Buchlovice - Osvětimany

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Újezdec - Hostějov - Újezdec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802366

Uherské Hradiště – Břestek - Buchlovice

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Břestek, hor. konec - Břestek, Chabáně - Břestek, hor. konec nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802375

Uherské Hradiště – Velehrad - Salaš

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Velehrad, rozc. Modrá - Modrá - Velehrad, rozc. Modrá nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802377

Uherské Hradiště – Traplice – Jalubí - Jankovice

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky přes zastávku Košíky v délce 4 tarifních kilometrů nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802382

Uherské Hradiště – Bílovice - Velký Ořechov - Uherský Brod

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Mistřice, rozc. - Mistřice, Javorovec - Mistřice, rozc.; Svárov, Pod Svárovem - Svárov - Svárov, Pod Svárovem nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802956

Uherské Hradiště - Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Ostrožská Nová Ves, křiž. - Ostrožská Lhota, Jednota - Ostrožská Nová Ves, křiž.; Uherský Ostroh, točna v délce  1tarifního kilometru nebude závlek tímto úsekem započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

802991

Uherský Brod - Uherské Hradiště - Brno

Cestujícím tranzitujícím úsekem linky mezi zastávkami Stupava, samota - Střílky, nám. nebude závlek tímto úsekem (9 km) započítáván do ceny jednotlivého jízdného.

 

MHD Uherské Hradiště

Na linkách dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. je stanoveno odlišně od základního ceníku jednotné jízdné dle Tarifu ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro jízdy v úsecích mezi zastávkami obvodu MHD Uherské Hradiště / Kunovice / Staré Město .

Seznam dotčených linek:

 • 802004 - Staré Město - Uherské Hradiště, Jarošov
 • 802001 - Staré Město - Uherské Hradiště - Kunovice
 • 802002 - Uherské Hradiště - Míkovice - Kunovice - Uherské Hradiště
 • 802006 - Uherské Hradiště - Kunovice - Míkovice - Uherské Hradiště

Dopravce je oprávněn upravit rozsah zapojených linek.

Na těchto linkách platí dále tyto tarifní podmínky:

 • Základní plné jízdné je 12 Kč pro všechny vzdálenosti
 • Na všech linkách platí také časové jízdné dle Tarifu ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.
 • Bezplatná přeprava seniorů nad 70 let za podmínek Tarifu MAD

 

MHD Uherský Brod

Na linkách dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. je stanoveno odlišně od základního ceníku jednotné jízdné dle Tarifu ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. pro jízdy v úsecích mezi zastávkami obvodu MHD Uherský Brod.

Seznam dotčených linek:

 • 802312 - Uherský Brod, dopravní terminál - sídliště Olšava - poliklinika - Nivnice
 • 802310 - Uherský Brod, Újezdec - Uherský Brod, Havřice - Nivnice
 • 802311 - Uherský Brod, poliklinika - Uherský Brod, Slovácké strojírny - Nivnice
 • 802313 - Uherský Brod, dopravní terminál - sídliště Olšava - poliklinika - Nivnice

Dopravce je oprávněn upravit rozsah zapojených linek.

Na těchto linkách platí dále tyto tarifní podmínky:

 • Základní plné jízdné je 12 Kč pro všechny vzdálenosti.

 

Dovozné

Dopravce v linkové dopravě je oprávněn stanovit odchylné ceny dovozného.

Dopravce v linkové dopravě stanoví cenu pro přepravu kola na linkách, které technicky tuto přepravu umožňují.